Dne 27. 3. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 80/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Jeho prostřednictvím dochází ke změnám zákona o daních z příjmů, zákona o dani z hazardních her, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, celního zákona, daňového řádu, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, zákona o Finanční správě České republiky, zákona o Celní správě České republiky a insolvenčního zákona. Jde o změny značně rozsáhlé, a to především v případě zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o spotřebních daních.

Důvodová zpráva uvádí, že novely zařazené do tohoto souboru spolu věcně souvisí, neboť se týkají daní v širokém slova smyslu – zákon má představovat komplexní novelizaci pozitivního daňového práva. Zařazení změn daňových zákonů do jednoho právního předpisu považoval zákonodárce z hlediska ekonomie legislativního procesu za vhodné, neboť umožňuje reagovat na problémy, které vyvstanou v průběhu legislativního procesu, jednotným způsobem a případné požadované změny v daňovém právu promítnout do všech relevantních předpisů.

Zákon své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou řady svých ustanovení, dnem 1. 4. 2019.

https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/zakon-menici-nektere-zakony-v-oblasti-dani