Etický kodex

Čl. I Preambule

 1. Účelem etického kodexu je:
 • a. stanovit žádoucí standardy chování družstevních záložen a jejich pracovníků a informovat o nich veřejnost a posilovat tak důvěru veřejnosti ke službám nabízeným družstevními záložnami,
 • b. napomáhat prosazování a rozvoji korektních vztahů v peněžním družstevnictví a přispět tak k jeho zdravému rozvoji.
  • 1.Etický kodex je v tomto smyslu dokumentem vymezujícím zásady chování družstevních záložen, jejich představitelů a pracovníků. Etické normy v něm obsažené navazují na platné právní normy, předpokládají nejen jejich plnění, ale stanoví i náročnější požadavky, než jaké vyplývají z právního řádu.
  • 2.Pro účely tohoto kodexu se za představitele družstevní záložny považuje člen představenstva, úvěrové nebo kontrolní komise, člen jiného voleného orgánu, pokud je zřízen a prokurista družstevní záložny. Za pracovníka družstevní záložny se považuje osoba v pracovním nebo obdobném poměru k družstevní záložně nebo fyzická osoba, jež je členem družstevní záložny, která na základě pověření nebo jiného než pracovněprávního vztahu vykonává pro družstevní záložnu soustavnou či příležitostnou činnost, kterou mohou standardně vykonávat osoby v pracovním nebo obdobném poměru.
  • 3.Při uplatňování a výkladu etického kodexu musí být brán zvláštní zřetel na to, že družstevní záložny pracují se svěřenými prostředky družstevníků a jsou povinny s nimi hospodařit obezřetně a s péčí dobrého hospodáře.

Čl. II Obecné zásady chování družstevních záložen

 • 1.Družstevní záložny přísně respektují zásadu důvěrnosti ve finančních záležitostech svých současných, minulých i budoucích klientů. To zahrnuje též zásadu nezveřejňování či nesdělování třetí straně údajů o účtech svých klientů, jejich názvů, jmen, adres. Výjimkou z této zásady jsou případy, kdy družstevní záložna je povinna údaje poskytnout na základě zákona, či v zájmu ochrany a bezpečnosti prováděných finančních transakcí a případy, kdy poskytnutí údajů se děje na žádost nebo se souhlasem klienta.
 • 2.Družstevní záložny přistupují ke korunovým a devizovým vkladům, u kterých nelze bezpečně zjistit jejich původ, resp. jejichž původ je podezřelý, s potřebnou mírou obezřetnosti, a to především s cílem čelit snahám o zakrytí nekalého původu peněz, či pokusům o legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 • 3.V publicitě, v propagační, akviziční a reklamní činnosti prezentují družstevní záložny své služby pravdivě, bez zavádějících či zkreslujících informací o službách svých, či svých konkurentů.
 • 4.Družstevní záložny dbají dobrého jména nejen svého, ale též celého sektoru peněžního družstevnictví a posilují tak jeho důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady a médii.
 • 5.Družstevní záložny se navzájem informují, spolupracují a postupují společně v záležitostech, které se týkají peněžního družstevnictví. Přitom dbají na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 • 6.Družstevní záložny, jejich představitelé a pracovníci stejně jako Asociace družstevních záložen, se zdrží jakýchkoliv aktivit, které jsou, nebo by mohly být považovány za neetické, nečestné, mohly by být vnímány jako střet zájmů, či by mohly poškodit některou z družstevních záložen, peněžní družstevnictví, či Asociaci družstevních záložen případně finanční trh jako takový.
 • 7.Družstevní záložny podávají na principu dobrovolnosti informace o svém hospodaření.

Čl. III Vztahy družstevních záložen navzájem

 • 1.Obchodní soutěž mezi družstevními záložnami navzájem je přístupná pouze na základě nabídky vysoké profesionální úrovně a kvality služeb. Smí být vedena jedině pomocí čestných a poctivých prostředků.
 • 2.Družstevní záložny se vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách. Zvláště se pak vyvarují nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o jiných družstevních záložnách, jejich představitelích, pracovnících, či klientech.
 • 3.Je nepřípustné šíření i pravdivých informací o jiné družstevní záložně, pokud by jí tím mohla být způsobena újma a tento postup by nebyl vynucen okolnostmi.
 • 4.Srovnávat vlastní služby, jejich věcný obsah a ceny, za kterou jsou nabízeny, s nabídkou jiné družstevní záložny, lze jen výjimečně, a to na přímý a nevyprovokovaný dotaz klienta či jiné osoby. Ani takové srovnání nesmí operovat s neúplnými či navzájem neporovnatelnými informacemi, údaji vytrženými ze souvislosti nebo s pojmy, jimž oslovený klient či jiná osoba řádně nerozumí a může jim přikládat jiný význam.
 • 5.V případě, že se více družstevních záložen rozhodne svou nabídku veřejně společně prezentovat, ať samy, či prostřednictvím třetí osoby (médii ve srovnávacích tabulkách a přehledech majících za cíl informovat spotřebitele), jsou povinny uvádět o všech parametrech nabízených služeb a produktů správné a objektivní informace.
 • 6.Za odporující etickým zásadám se považuje podbízení se neodůvodněně výhodnými obchodními podmínkami, především vysokými úrokovými sazbami z vkladůči neodůvodněně nízkými úrokovými sazbami z úvěrů, nebo využívání jiných výhod, vzniklých z důvodů spočívajících mimo vliv záložny. Za odporujícím pravidlům etiky a principům tohoto kodexu se rovněž považuje explicitní poukazování na nedostatky v kvalitěči na mezery v nabídce produktů nebo personálním obsazení či materiálním vybavení jiných družstevních záložen.
 • 7.Obchodní soutěž, akvizice, publicita a reklama družstevních záložen budou vedeny tak, aby nenarušily důvěryhodnost a nepoškodily prestiž peněžního družstevnictví jako celku.
 • 8.V personálních záležitostech budou družstevní záložny postupovat obezřetně tak, aby vzájemně nepoškozovaly své možnosti vyžadovat od pracovníků dodržování etických zásad tohoto kodexu nebo vyvozovat důsledky z jejich nedodržení.
 • 9.Družstevní záložny budou při přijímání svých pracovníků zjišťovat, zda tito v uplynulých čtyřech letech pracovali v jiné družstevní záložně. Pokud ano, budou dále zjišťovat, zda tito přijímaní pracovníci již dříve (např. u této jiné družstevní záložny) neporušili etické zásady tohoto kodexu, vnitřní předpisy či jiné závazné právní předpisy. V případě, že přijímající družstevní záložna zjistí, že přijímaný pracovník předpisy či zásady citované v předchozí větě porušil, přihlédne k této okolnosti při přijímání pracovníka jako k závažné okolnosti svědčící v neprospěch přijetí příslušného pracovníka.
 • 10.Družstevní záložny se navzájem zdrží všeho, co by mohlo vést k oslabení či narušení požadavků tohoto etického kodexu.

Čl. IV Vztah pracovníka k družstevní záložně, v níž je zaměstnán

 • 1.Pracovník vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony, dalšími právními předpisy a vnitřními normami družstevní záložny a platnou pracovní či jinou smlouvou, byla-li sjednána.
 • 2.Pracovník družstevní záložny vykonává svá oprávnění a plní své povinnosti, plynoucí z jeho postavení nebo funkce v družstevní záložněčestně a svědomitě, v dobré víře, s řádnou péčí a v nejlepším zájmu družstevní záložny.
 • 3.Pracovník družstevní záložny dbá o prohlubování a zvyšování své odborné kvalifikace. Své kvalifikace a schopnosti a pracovního potenciálu plně využívá v zájmu družstevní záložny.
 • 4.Pracovník družstevní záložny se vyvaruje všech činností, které mohou vytvářet či již vytvářejí konflikt jeho zájmů se zájmy družstevní záložny. To především znamená, že se zříká činnosti v obchodních společnostech, jejichž činnost je nebo může být v rozporu se zájmy družstevní záložny a nebo peněžního družstevnictví.
 • 5.Pracovník družstevní záložny samostatně ani zprostředkovaně nenakládá s informacemi a výhodami, které získá v družstevní záložně, v níž pracuje. Bez souhlasu družstevní záložny, v níž pracuje, nevyužívá materiálního ani informačního vybavení této družstevní záložny v soukromém zájmu a k soukromé činnosti.
 • 6.Pracovník družstevní záložny zachovává mlčenlivost o záležitostech záložny, v níž je zaměstnán a o záležitostech klientů, o nichž se dozví při výkonu své činnosti. Ve veřejném vystupování (např. při publikační činnosti, při poskytování údajů médiím apod.) bude pracovník vždy dbát zájmů družstevní záložny a její obchodní politiky. Informace o vnitřních záležitostech družstevní záložny, o jejích záměrech a strategii bude poskytovat pouze po schválení vedením družstevní záložny. Pracovník družstevní záložny se rovněž vyvaruje takového vyjadřování na veřejnosti či v médiích, z něhož by byly zřejmé informace o poměrech či hodnocení klientů družstevní záložny.
 • 7.Pracovník družstevní záložny nesmí svého postavení v družstevní záložně využít k přijímání nebo vyžadování finančních, materiálních či jiných výhod od kohokoliv, především od obchodních partnerů nebo od konkurentů družstevní záložny. Rovněž nesmí svého postavení v družstevní záložně využít k nabízení obdobných výhod.
 • 8.Pracovník družstevní záložny spravuje rovněž své osobní a rodinné záležitosti tak, aby nepoškodil pověst družstevní záložny, v níž je zaměstnán, či nezavdal podnět k nedůvěře.
 • 9.Pokud se v tomto etickém kodexu používá pojem pracovník, míní se tím i představitel, pokud z výslovného znění neplyne opak.
 • 10.Pracovníci jsou povinni přiměřeně plnit a dodržovat ustanovení tohoto etického kodexu i poté, co přestanou být pracovníky dle tohoto kodexu. Za přiměřené plnění a dodržování tohoto kodexu se považuje takové chování, které lze od bývalého pracovníka vzhledem k okolnostem spravedlivě požadovat a předpokládat.

Čl. V Vztahy pracovníka družstevní záložny ke klientům

 • 1.Pracovník družstevní záložny uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. Obchodní jednání musí být vedena slušně, nestranně a podle kritérií obchodního zájmu, bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování, plynoucího z osobních motivů pracovníka družstevní záložny.
 • 2.Pracovník družstevní záložny poskytuje klientovi úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace, týkající se obchodního vztahu klienta k družstevní záložně. Dbá, aby podmínky a jednání, za nichž je daný klientský vztah uskutečňován, byly pro klienta transparentní a srozumitelné. Obdobná pravidla se uplatňují při stížnostech klientů.
 • 3.Pracovník družstevní záložny je povinen případnou stížnost řešit nepředpojatě a seznámit klienta s pravidly a postupy uplatňovanými v družstevní záložně pro řešení stížností.
 • 4.Pracovník družstevní záložny zachovává důvěrnost informací, spjatých s obchodním vztahem ke klientovi.
 • 5.Pracovník družstevní záložny je povinen ve vztahu ke klientům postupovat vždy v souladu s platnými právními předpisy a s tímto etickým kodexem.

Čl. VI Práva klientů ve vztahu k družstevní záložně

 • 1.Klient má právo požadovat od své družstevní záložny nebo od družstevní záložny, u níž si chce zřídit účet či s níž chce vstoupit v jiný smluvní vztah, přiměřené informace a vysvětlení týkající se tohoto existujícího či uvažovaného smluvního vztahu a základní charakteristiky nabízených produktů.
 • 2.Klient může od své družstevní záložny, případně od družstevní záložny, s níž chce vstoupit ve smluvní vztah, žádat konzultaci, jak postupovat při rozhodnutích týkajících se jeho existujícího či uvažovaného smluvního vztahu. Klient má zejména právo konzultovat s družstevní záložnou, které produkty by pro něj byly vhodné, s ohledem na jejich cenu a vlastnosti, kterými se odlišují od jiných družstevní záložnou nabízených produktů. Družstevní záložna poskytne klientovi maximum informací o jednotlivých alternativních řešeních s poukazem na podstatné rozdíly, na které by se klient při rozhodování měl soustředit, především s ohledem na jejich cenovou nákladnost.
 • 3.Informace, které družstevní záložna klientovi poskytuje, mohou být obsaženy přímo ve smlouvách s klientem, mohou být součástí všeobecných obchodních podmínek či jiných obchodních podmínek, které družstevní záložna u svých konkrétních produktů a služeb uplatňuje, nebo mohou být klientovi poskytnuty samostatně.
 • 4.Není-li stanovena konkrétní forma předávání informací, ať už zákonem, jiným právním předpisem, tímto kodexem, dohodou s klientem či jiným způsobem, může družstevní záložna poskytovat informace v písemné podobě i ústně, pomocí telefonu, faxu, elektronické pošty, svých oficiálních internetových stránek, oznámení odeslaných klientovi na jeho adresu či vyvěšených na pobočkách družstevní záložny nebo prostřednictvím letáků a brožur, které jsou klientovi k dispozici na pobočkách družstevní záložny.
 • 5.Družstevní záložna informuje klienta ještě před uzavřením smlouvy, že v souladu s platnými právními předpisy má klient právo odmítnout zasílání reklamy a že tak může učinit při podpisu dané smlouvy či kdykoli během trvání smluvního vztahu s družstevní záložnou.
 • 6.Družstevní záložna poskytne klientovi informace o pojmenování a přehledných definicích základních operací, které nejsou předmětem produktové diferenciace.
 • 7.Klient má právo získat všeobecné obchodní podmínky družstevní záložny, či jiné obchodní podmínky, které družstevní záložna u svých jednotlivých služeb a produktů uplatňuje, nebo do nich nahlédnout na internetových stránkách družstevní záložny. Klient může po družstevní záložně požadovat bližší vysvětlení všeobecných obchodních podmínek družstevní záložny či jiných obchodních podmínek, které družstevní záložna u svých jednotlivých služeb a produktů uplatňuje.
 • 8.Družstevní záložny vhodným způsobem informují své klienty o změnách všeobecných obchodních podmínek a jiných obchodních podmínek, které u svých jednotlivých služeb a produktů uplatňují, a to v dostatečném časovém předstihu, aby klienti měli možnost zvážit, zda a jak budou v této lhůtě na nové podmínky reagovat.
 • 9.Klient má právo na informaci o tom, v jakých termínech či jak často jsou účtovány jednotlivé poplatky, v jakých termínech družstevní záložna provádí přijaté platební příkazy či požadavky na provedení jiných transakcí apod. Klient má právo na to, aby mu družstevní záložna tyto informace poskytla ještě před uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu či jiné příslušné smlouvy.
 • 10.Klient má právo na pravidelnou informaci o pohybech na svém účtu. Tato informace bývá většinou poskytována prostřednictvím výpisu z účtu, přičemž záleží na klientovi samotném, aby si z nabídky dané družstevní záložny zvolil, jakou formou a v jakých intervalech chce být o pohybech na svém účtu informován. Nabídka družstevní záložny co se týče formy a frekvence poskytování výpisu z účtu může být limitována podmínkami, které souvisí s dalšími poskytovanými službami (např. vydáním platební karty).
 • 11.Klient má právo na informaci a doporučení, jak chránit přístup ke svému účtu a prostředkům na něm uloženým. Dále má právo na informaci o tom, jak se lze, dle názoru družstevní záložny, co nejlépe chránit před zneužitím platebních prostředků, které mu družstevní záložna v rámci svých služeb poskytuje či jejichž poskytnutí mu zprostředkovává.
 • 12.Ještě před uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu či jiné příslušné smlouvy má klient právo požadovat informaci o tom, jakým způsobem je možné uvažovaný smluvní vztah ukončit, jaký bude postup družstevní záložny v případě, že smlouva bude ukončena ze strany klienta.
 • 13.Jestliže se klient rozhodne zrušit stávající a zřídit si nový účet u jiné družstevní záložny, má právo na přiměřené informace a rady jak postupovat k usnadnění úkonů, které jsou zapotřebí při přechodu od jedné družstevní záložny k druhé.
 • 14.Klient má právo na informaci o ceně produktu nebo služby, jež zamýšlí od družstevní záložny koupit nebo využít, a to ještě před uzavřením příslušného smluvního vztahu. Rozhodne-li se klient uvažovanou či nabízenou službu nevyužít či nabízený produkt nekoupit a příslušný smluvní vztah s družstevní záložnou neuzavřít, nebude pro něj z tohoto jeho rozhodnutí vyplývat žádná sankce, omezení či dodatečné budoucí omezení, a to ani u těch služeb a produktů, které již v rámci existujícího smluvního vztahu s družstevní záložnou využívá.
 • 15.Klient má právo na to, aby mu družstevní záložna k uzavírané smlouvě přiložila část či výňatek ze sazebníku, který obsahuje aktuální platné ceny služeb, které jsou pro daný smluvní vztah relevantní.
 • 16.Klient má právo získat platný sazebník základních služeb, které družstevní záložna poskytuje, či nahlédnout do platného sazebníku družstevní záložny uveřejňovaného na internetových stránkách družstevní záložny. Družstevní záložna o této možnosti, případně o dalších možnostech, kde a jak lze získat informace o platných cenách, transparentně a průběžně informuje. V případě, že si klient není jist, zda informaci obsažené v sazebníku zcela rozumí, má právo požadovat po družstevní záložně vysvětlení uvedených pojmů a konkrétních položek.
  • 1.Družstevní záložna udržuje vnitřní databázi svých sazebníků a na žádost klienta poskytne informaci o tom, jaké ceny za konkrétní služby uplatňovala v tom kterém minulém období, či mu umožní do dříve platného sazebníku nahlédnout (např. elektronicky či na pobočce družstevní záložny).
  • 2.Družstevní záložny informují své klienty o změnách sazebníků vhodným a transparentním způsobem a v dostatečném časovém předstihu, aby klienti měli možnost zvážit, zda a jak budou v této lhůtě na nové podmínky reagovat.
  • 3.Klient má právo na vysvětlující informaci, jaká bude celková cena za konkrétní operaci, není-li to pro něj dostatečně zřejmé ze sazebníku družstevní záložny.
  • 4.Klient má právo na informaci o tom, jaké údaje a informace od něj bude družstevní záložna požadovat v souvislosti s uzavřením smlouvy o otevření/vedení účtu či jiné příslušné smlouvy.
  • 5.Veškeré informace o obchodech klientů a peněžních službách družstevních záložen klientům poskytnutých, včetně stavů na účtech, musí být družstevními záložnami zachovávány v tajnosti a chráněny před zneužitím.. Údaje, které byly družstevní záložně klientem poskytnuty a které družstevní záložna o klientovi spravuje, družstevní záložně slouží jen pro ty účely, pro které jí byly klientem poskytnuty. S výjimkou, kdy je družstevní záložna dle obecně závazných právních předpisů povinna poskytnout určité třetí osobě údaje, na které se vztahuje povinnost tyto zachovávat v tajnosti, nebudou informace, které o klientovi družstevní záložna spravuje, poskytnuty žádné třetí osobě bez klientova předchozího souhlasu, a to ani v případě, že by takovou třetí osobou byla instituce působící v rámci stejného finančního uskupení jako družstevní záložna.
  • 6.Družstevní záložna chrání důvěrný charakter informací, které o klientovi získala při sjednávání smluvního vztahu nebo během jeho trvání v souladu s platnou právní úpravou, a to i poté, co již došlo k ukončení smluvního vztahu s daným klientem.
  • 7.Družstevní záložna poskytuje klientovi informace o údajích, které o něm zpracovává v souvislosti s poskytnutím produktu či služby, a to v rozsahu a v souladu se všemi požadavky zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klient má právo být informován o tom, že jeho komunikace s družstevní záložnou bude zaznamenána a uchovávána.
  • 8.V případě, že se klient stane obětí podvodného jednání, krádeže či jiného zneužití v záležitostech týkajících se jeho smluvního vztahu s družstevní záložnou (zejména dojde-li k odcizení či zneužití platební karty), má právo na doporučení a pomoc při řešení důsledků, které z této události pro jeho vztah s družstevní záložnou vyplývají.
  • 9.Uzavírá-li družstevní záložna svoji pobočku, má klient této pobočky právo na informaci o této skutečnosti. Tuto informaci družstevní záložna klientovi poskytne v dostatečném časovém předstihu před ukončením činnosti pobočky tak, aby klient měl možnost zvážit situaci a rozhodnout se, jak bude reagovat, a aby případně mohl učinit příslušné kroky.
  • 10.Ještě před uzavřením příslušného smluvního vztahu má klient právo na informaci o tom, jak bude družstevní záložna postupovat v případě, že klient nesplní či nebude opakovaně plnit své závazky vůči družstevní záložně.
  • 11.Dojde-li k tomu, že se klient dostane vůči družstevní záložně do prodlení, má právo požádat družstevní záložnu o konzultaci ohledně vzniklé situace a přichází-li to v úvahu, též o případné návrhy možného řešení. Družstevní záložna přistupuje ke klientovi individuálně a s ohledem na předchozí spolupráci, zkušenosti a složitou situaci klienta, může v daném případě projevit větší míru tolerance a pochopení, za podmínky zachování souladu s příslušnými smluvními ujednáními, zákonnými normami a případně dalšími právně závaznými předpisy.

VII. Řešení sporů mezi družstevní záložnou a klientem

 • 1.Klient má právo na srozumitelnou informaci o tom, jak má postupovat, není-li spokojen se službou, která mu byla družstevní záložnou poskytnuta či je mu poskytována, a o tom, jak má podat stížnost/reklamaci.
 • 2.Klient má právo na informaci o tom, jak bude v případě stížnosti/reklamace družstevní záložna postupovat, jak bude s jeho stížností/reklamací naloženo a který útvar družstevní záložny, případně který zaměstnanec příslušného útvaru družstevní záložny, se jejím vyřízením bude zabývat.
 • 3.Klient má právo na informaci o lhůtě, v níž bude jeho stížnost, resp. reklamace vyřízena. Tato lhůta musí být přiměřená povaze stížnosti/reklamace a možnostem družstevní záložny.
 • 4.Klient má také právo na srozumitelnou informaci o tom, jaké jsou další možnosti jeho postupu v případě, že nebude spokojen s vyřízením své stížnosti/reklamace.
 • 5.Klient má právo být informován zejména o tom, že pokud nebude spokojen s vyřízením stížnosti/reklamace samotnou družstevní záložnou, je v některých případech týkajících se platebního styku a elektronických platebních prostředků k řešení případných sporů mezi klientem a družstevní záložnou, případně mezi klientem a vydavatelem elektronických platebních prostředků, příslušný též finanční arbitr.
 • 6.Družstevní záložny informují klienty o tom, kde a jak mohou uplatnit své stížnosti související s dodržováním tohoto etického kodexu.
  • 1.Pokud má klient pochybnosti o tom, zda chování družstevní záložny je v souladu s ustanoveními tohoto etického kodexu, či se domnívá, že družstevní záložna některé ustanovení etického kodexu nedodržuje, může podat družstevní záložně podnět k
  • 2.vnitřnímu prošetření souladu chování družstevní záložny s etickým kodexem. Družstevní záložna klienta informuje o tom, jaký je postup pro podání takového podnětu.
 • 7.Podá-li klient takový podnět, družstevní záložna se jím bude v souladu se svými vnitřními předpisy náležitě zabývat. Klient má v této souvislosti právo na informaci o tom, který útvar, případně který zaměstnanec příslušného útvaru, se bude jeho podnětem zabývat a v jaké lhůtě mu bude odpovězeno.
 • 8.Pokud bude mít klient i po vyřízení klientova podnětu příslušnou družstevní záložnou pochybnosti o souladu chování družstevní záložny s ustanoveními etického kodexu, může o tom učinit oznámení Asociaci družstevních záložen (prezidium@asociacedz.cz).

Čl. VIII Závaznost etického kodexu

 • 1.Tento etický kodex je závazný pro všechny družstevní záložny, jež jsou členy Asociace družstevních záložen.
 • 2.Prezidium Asociace družstevních záložen má právo vykonávat kontrolu dodržování tohoto etického kodexu, a to jak z vlastního podnětu, tak na základě podnětu členské družstevní záložny, či představitele, pracovníka nebo člena členské družstevní záložny.
  • 1.Všechny družstevní záložny, pro něž je tento kodex závazný, jsou povinny:
   • 1.Seznámit a dále průběžně seznamovat s tímto kodexem všechny své představitele a pracovníky.
   • 2.Učinit takové právně závazné úkony či opatření, které by zavazovaly jednotlivé představitele a pracovníky k dodržování tohoto kodexu.
   • 3.Kontrolovat dodržování tohoto kodexu jednotlivými představiteli a pracovníky.
   • 4.O všech zjištěných porušeních tohoto kodexu neprodleně informovat prezidium Asociace družstevních záložen.
   • 5.Vyvozovat důsledky vůči všem představitelům a pracovníkům, kteří prokazatelně porušili ustanovení tohoto kodexu a přijímat opatření k nápravě a prevenci těchto porušení a informovat o nich prezidium Asociace družstevních záložen.
   • 6.Poskytnout prezidiu Asociace družstevních záložen k výkonu kontroly dle čl. VIII odst. 2 tohoto kodexu požadovanou součinnost a požadované materiály, podklady či informace, a to za předpokladu, že tomuto poskytnutí nebrání obligatorní ustanovení právních předpisů.

V Praze dne 18. 10. 2006