Stanovy

ČLÁNEK 1

Základní ustanovení

1) Asociace družstevních záložen z.s. (dále jen „Asociace“) je spolek v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) Asociace je ustavena a vyvíjí činnost v souladu s právním řádem České republiky a těmito stanovami.

3) Asociace sdružuje družstevní záložny podnikající podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a úvěrové instituce ve vymezení dle čl. 4 odst. 1. bodu 1) Nařízení evropského parlamentu a rady č. 575/2013/EU, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.

4) Asociace má sídlo v Praze.

5) Asociace se může účastnit činnosti dalších organizací či institucí působících na mezinárodní úrovni, v České republice, případně v jiných státech.

ČLÁNEK 2

Účel Asociace

1) Účelem Asociace a jejím posláním je zejména zastupování a prosazování společných zájmů svých členů ve vztahu k parlamentu, vládě, dalším orgánům exekutivy ČR, instituci vykonávající dozor a dalším osobám a institucím.

2) Asociace v rámci svého předmětu činnosti a poslání zejména hájí zájmy družstevních záložen, napomáhá jejich úsilí o obezřetné podnikání v souladu s právními předpisy a podporuje jejich rozvoj.

3) K naplnění svého poslání Asociace zejména:

a) vyvíjí snahu o budování a posilování dobrého jména družstevních záložen obecně a svých jednotlivých členů, usiluje o zajištění souladu podnikání družstevních záložen s právními předpisy a zájmy jejich členů, mimo jiné za tímto účelem Asociace spolupracuje s médii, propaguje a zastupuje zájmy družstevních záložen. Zajišťuje a usnadňuje šíření informací o organizačních a odborných záležitostech týkajících se družstevních záložen. Za tímto účelem Asociace spolupracuje mimo jiné s médii, jejichž prostřednictvím informuje veřejnost o své činnosti, vývoji družstevních záložen a dalších skutečnostech,

b) hájí zásady morálky a etiky v podnikání svých členů a napomáhá jejich dodržování. V tomto směru vydává nezávazná doporučení svým členům, zejména ve vztahu k jejich podnikání a poskytuje jim odborné konzultace,

c) podílí se na rozvoji mezinárodní spolupráce obdobných finančních institucí, jakož i s organizacemi tyto instituce sdružující,

d) podporuje rozvoj družstevních záložen zastupováním jejich zájmů u zákonodárných i exekutivních orgánů a dalších institucí a osob,

e) spolupracuje s exekutivou a dalšími organizacemi, institucemi, či osobami při plnění úkolů vyplývajících z jejího poslání,

f) vyvíjí snahu o vytvoření fungujícího společenství družstevních záložen,

g) poskytuje odborné konzultace svým členům,

h) vydává nezávazná, případně i závazná doporučení svým členům zejména ve vztahu k jejich podnikání,

i) pořádá kulturní a jiné společenské akce,

j) provozuje nadační činnost pro zajištění vlastních aktivit prostřednictvím k tomu zřízených subjektů.

4) Vedle hlavní činnosti může Asociace vyvíjet též vedlejší podnikatelskou činnost na základě řádného živnostenského oprávnění či jiného platného povolení, a to s tímto předmětem podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech:

i) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,

ii) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,

iii) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

ČLÁNEK 3

Členství v Asociaci

1) Členem Asociace se může stát:

a) družstevní záložna,

b) instituce elektronických peněz nebo zahraniční instituce elektronických peněz.

2) Členství v Asociaci vzniká:

a) zakladatelům vznikem Asociace, ke kterému došlo registrací u příslušného Okresního (obvodního) úřadu,

b) ostatním osobám přijetím za člena na základě rozhodnutí prezidia. Kongres může zvrátit záporné rozhodnutí prezidia k námitce uchazeče o členství, přičemž členství vzniká tímto rozhodnutím kongresu. Na členství není právní nárok.

3) Člen má tato práva:

a) navrhovat a volit členy orgánů Asociace,

b) používat obchodní logo Asociace na veřejnosti,

c) předkládat orgánům Asociace návrhy, podněty a dotazy,

d) účastnit se aktivit Asociace,

e) účastnit se prostřednictvím zástupce kongresů Asociace,

f) podílet se na činnosti komisí Asociace zřízených prezidiem.

4) Člen má tyto povinnosti:

a) plnit informační povinnost člena vůči Asociaci v rozsahu a termínech stanovených prezidiem,

b) přispívat k rozvoji myšlenky družstevních záložen,

c) dodržovat povinnosti uložené příslušnými právními předpisy,

d) dodržovat stanovy Asociace a usnesení jejich orgánů, včetně závazných doporučení svým členům,

e) podílet se na naplňování poslání Asociace a na realizaci jejich cílů a úkolů,

f) uhradit vklad přistupujícího člena ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne vzniku jeho členství,

g) dodržovat etický kodex schválený Kongresem;

h) hradit příspěvky stanovené podle článku 4 odst. 8) písm. l) nebo článku 4 odst. 16).

5) Členství v Asociaci zaniká:

a) zánikem člena bez právního nástupnictví,

b) vystoupením člena doručením příslušného písemného oznámení člena na adresu sídla Asociace nebo na jednání kongresu nebo na zasedání prezidia,

c) prohlášením konkurzu na majetek člena nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

d) zrušením člena s likvidací,

e) vyloučením na základě rozhodnutí prezidia, a to pro:

i) poškození dobrého jména Asociace nebo družstevních záložen, nebo

ii) závažné porušení povinností člena vyplývajících ze stanov Asociace.

6) Člen má právo se proti rozhodnutí prezidia o vyloučení písemně odvolat, a to ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, pokud je ve stanovené lhůtě doručeno prezidiu nebo podáno u držitele poštovní licence. Odvolání má odkladný účinek. O podaném odvolání rozhoduje kongres na svém nejbližším zasedání. V případě, že kongres Asociace rozhodnutí prezidia potvrdí, členství zaniká dnem potvrzení kongresem. V případě, že kongres rozhodnutí prezidia nepotvrdí, má se za to, že člen vyloučen nebyl. Neodvolal-li se člen proti rozhodnutí prezidia o jeho vyloučení, zaniká členství marným uplynutím lhůty pro podání odvolání.

7) Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení vkladu ani příspěvků člena.

ČLÁNEK 4

Orgány Asociace

1) Orgány Asociace jsou:

a) kongres Asociace,

b) prezidium Asociace.

2) Kongres Asociace je nejvyšším orgánem Asociace a tvoří jej všichni členové Asociace jednající prostřednictvím zástupců. Každý člen Asociace může být zastoupen pouze jedním zástupcem. Jednání se mohou jako hosté bez hlasovacího práva zúčastnit rovněž další osoby pozvané prezidiem.

3) Kongres se koná nejméně jednou za rok, svolává jej předseda prezidia Asociace. Předseda prezidia svolá kongres Asociace vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů nebo kterýkoliv člen prezidia, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne splnění podmínek pro svolání kongresu podle této věty. Předseda prezidia Asociace zařadí na program jednání kongresu vždy minimálně ty body, které jsou uvedeny v žádosti (žádostech) o jeho svolání.

Nesvolá-li předseda prezidia kongres podle tohoto bodu, svolá jej podle tohoto bodu kterýkoliv člen prezidia do 7 (slovy: sedmi) dnů po marném uplynutí lhůty uvedené ve větě druhé.

4) Doba konání, místo a program jednání kongresu Asociace musí být oznámeno každému členovi Asociace formou písemné pozvánky doručené na poslední známou adresu člena nebo jiným prokazatelným způsobem nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů přede dnem jeho konání. Bez souhlasu všech členů Asociace nelze program jednání kongresu měnit.

5) Kongres je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. K rozhodnutí kongresu o změně stanov Asociace, o zrušení Asociace, o volbě a odvolání členů prezidia, o schválení rozpočtu a o rozhodnutí dle čl. 4 odst. 8 písm. l) se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny, nejméně 75 % (slovy: sedmdesáti pěti procent) přítomných členů.

6) Není-li kongres usnášeníschopný, koná se náhradní kongres. Ten je předseda prezidia nebo člen prezidia, který kongres svolal, povinen svolat tak, aby se konal nejdříve 30 (slovy: třicet) minut od zahájení neusnášeníschopného kongresu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, na který byl neusnášeníschopný kongres svolán. Tento náhradní kongres je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň čtvrtina členů Asociace. Veškerá rozhodnutí náhradního kongresu musí schválit kvalifikovaná většina nejméně tří čtvrtin přítomných členů. Náhradní kongres lze svolat stejnou pozvánkou jako původní kongres. Pozvánka se doručuje všem členům Asociace způsobem stanoveným v odst. 4 tohoto článku. Program náhradního kongresu musí být shodný jako program původního kongresu. Program náhradního kongresu nelze měnit.

7) Při hlasování na kongresu má každý člen Asociace jeden hlas.

8) Kongres rozhoduje zejména o těchto záležitostech:

a) stanoví program a hlavní úkoly Asociace,

b) volí a odvolává členy prezidia Asociace,

c) rozhoduje o změnách stanov Asociace,

d) schvaluje plán činnosti a rozpočet, zprávu o činnosti a hospodaření Asociace,

e) schvaluje etický kodex Asociace,

f) vyznamenává a oceňuje významné osobnosti, které se mimořádně zasloužily o rozvoj myšlenky družstevních záložen,

g) rozhoduje o námitkách proti nepřijetí člena a o odvolání člena proti jeho vyloučení,

h) rozhoduje o nabývání, pozbývání a převodech nemovitého majetku,

i) rozhoduje o zrušení Asociace a o vypořádání zbylého majetku, v případě zániku bez právního nástupce musí Asociace vstoupit do likvidace,

j) jmenuje likvidátora, rozhoduje o likvidačním zůstatku,

k) rozhoduje o závazných doporučeních svým členům,

l) rozhoduje o stanovení, výši a splatnosti příspěvků členů Asociace,

m) rozhoduje v dalších věcech určených zákonem a stanovami Asociace.

9) Prezidium je statutárním orgánem Asociace. Prezidium má 5 (slovy: pět) členů volených kongresem z řad osob navržených členy Asociace. Volební období členů prezidia je pětileté a tatáž osoba může kandidovat i na členství v prezidiu na více volebních období. Každý z členů prezidia jedná za Asociaci samostatně.

10) Zasedání prezidia Asociace svolává předseda prezidia dle aktuální potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Mimořádné zasedání je povinen svolat předseda prezidia na žádost každého člena prezidia tak, aby se konalo nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení žádosti člena o jeho svolání. Pokud předseda prezidia mimořádné zasedání prezidia dle předchozí věty nesvolá, může jej svolat na jeho místě člen prezidia, který o svolání prezidia požádal. Jednání a svolávání prezidia, volba předsedy a jeho zastupování se řídí těmito stanovami, případně dále jednacím řádem schváleným prezidiem.

11) Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

12) Usnesení prezidia je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů prezidia. Hlasování členů prezidia může proběhnout rovněž per rollam.

13) Prezidium zejména:

a) řídí činnost Asociace mezi kongresy,

b) podává zprávy o své činnosti kongresu Asociace a řídí se jeho usneseními,

c) zřizuje stálé nebo dočasné komise a pracovní skupiny k řešení dílčích problémů,

d) jmenuje a odvolává tajemníka Asociace a pověřuje ho v rámci kompetence prezidia výkonem určitých výkonných činností v rámci Asociace,

e) rozhoduje o pověření osob k jednání za Asociaci v konkrétních záležitostech,

f) schvaluje a vydává pravidla (směrnice) pro činnost a statuty komisí a pracovních skupin,

g) rozhoduje o nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku,

h) rozhoduje o rozpočtových i mimorozpočtových výdajích v rámci disponibilních zdrojů,

i) stanoví rozhodnutími rozsah a termíny plnění informačních povinností členy Asociace. Účinky uvedených rozhodnutí vůči členům jsou vázány na jejich doručení na adresu sídla jednotlivých členů,

j) odpovídá za hospodaření Asociace a plnění všech povinností Asociace vyplývajících z obecně platných právních předpisů,

k) rozhoduje o nezávazných doporučeních členům Asociace,

l) volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu prezidia,

m) schvaluje jednací řád prezidia, jeho změny a doplňky,

n) rozhoduje o nabývání a pozbývání majetkových účastí na jiných právnických osobách,

o) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Asociace,

p) rozhoduje o vzniku, ukončení či změnách členství Asociace v jiných asociacích, sdruženích či obdobných organizacích a spolcích,

q) rozhoduje v dalších věcech určených stanovami Asociace.

14) Členství v prezidiu Asociace zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) odvoláním kongresem,

c) úmrtím,

d) odstoupením z funkce, a to dopisem doručeným do sídla Asociace.

15) V případě odstoupení člena prezidia mohou zbylí členové kooptovat nového člena prezidia, kterého potvrzuje kongres nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Prezidium má povinnost neprodleně písemně informovat o kooptaci všechny členy Asociace.

16) V odůvodněných případech může prezidium členovi individuálně stanovit nižší výši členských příspěvků původně stanovených podle čl. 4 odst. 8) písm. l). Takové usnesení prezidia je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů prezidia.

ČLÁNEK 5

Právní postavení, majetek a hospodaření Asociace

1) Asociace je právnickou osobou odpovídající za své závazky celým svým majetkem. Za Asociaci jedná každý člen prezidia samostatně. Pokud je k právnímu jednání předepsána písemná forma, případně je právní jednání činěno v písemné formě, jednají a podepisují za Asociaci vždy společně libovolní dva členové prezidia; to neplatí, pokud ze stanov Asociace plyne něco jiného.

2) Majetek Asociace tvoří finanční prostředky, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva či aktiva.

3) Zdrojem majetku jsou:

a) dary a dobrovolné příspěvky od členů Asociace,

b) dotace a dary různých právnických osob a fyzických osob,

c) příjmy z kulturní, společenské a hospodářské činnosti,

d) vklady přistupujících členů,

e) příspěvky stanovené podle článku 4 odst. 8) písm. l) nebo podle článku 4 odst. 16),

f) výnosy z provozování podnikatelské činnosti.

4) Hospodaření Asociace se řídí rozpočtem schváleným kongresem Asociace.

5) Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezidium.

6) Prezidium je povinno zabezpečit, že finanční prostředky Asociace budou vynakládány hospodárně, účelně a efektivně. Prezidium není oprávněno činit úkony vyvolávající náklady nad rámec finančních prostředků, kterými Asociace v daném čase disponuje.

ČLÁNEK 6

Symbolika Asociace

1) Asociace může ke své marketingové činnosti vytvořit a užívat tzv. obchodní logo a další prostředky marketingu.

2) Logo Asociace mohou využívat také členové Asociace.

ČLÁNEK 7

Závěrečná ustanovení

1) Není-li v těchto stanovách či právních předpisech stanoveno jinak, nastávají účinky jakéhokoliv oznámení či úkonu okamžikem doručení Asociaci či jejímu členu.

2) Tyto stanovy byly schváleny kongresem konaným dne 3.12.2019.